fredag 5 september 2008

Välkomna satsningar i budgettider

Igår aviserade regeringen en treårssatsning på 2,7 miljarder till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Satsningen ska särskilt fokusera på att:

- fler ska få möjlighet till meningsfull sysselsättning
- öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin
- utbilda och kompetensutveckla personal inom vård- och stödverksamheter
- öka kunskapsspridningen för att höja kvaliteten

De skriver:
"Under många år har behoven i psykiatrin varit eftersatta. Många människor har inte fått den psykiatriska vård och det stöd som de har varit i behov av. Därför har regeringen under 2007 och 2008 gjort insatser för att stärka psykiatrin och för att förbereda en mer genomgripande ambitionshöjning med start från 2009. Regeringen går nu vidare och föreslår ytterligare satsningar för att förbättra situationen för de människor som drabbas av psykisk sjukdom och ohälsa."

På dagens DN debatt utlovar Göran Hägglund också extra pengar. En miljard per år ska fördelas bland de landsting som lyckas bäst med att uppfylla vårdgarantin. Dessutom vill Hägglund se över möjligheten att lagstifta om vårdgarantin för att stärka patientens rätt att få vård i tid. Hägglund skriver:

"Kömiljarden blir en central del i kampen mot köerna. Den långsiktiga visionen är vård utan vårdköer, en sjukvård med patienterna i behandlingsrummen och inte i väntrummen. Vi är inte där ännu men Kömiljarden är tillsammans med lagstadgad vårdgaranti, förbättrade öppna jämförelser och Vårdval i Sverige nödvändiga steg i riktning mot Allians för Sveriges mål om en bättre hälso- och sjukvård för alla."

Att regeringen prioriterar kortade vårdköer och stärkt psykiatrivård är mycket bra. I dagsläget vet vi inte exakt vad dessa satsningar kommer att innbära för Stockholms läns landstings del men det känns otroligt positivt att regeringen sätter fokus på dessa viktiga områden och anslår extra pengar.

Inga kommentarer: